ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. KALKHOFF PECHHULP-ABONNEMENT

 

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. AA-team: de door FietsNED B.V. ingeschakelde onafhankelijke partij die in opdracht van FietsNED B.V. repatriëringsdiensten verricht;

 2. AA-team monteur: de natuurlijke persoon die de repatriëring vanaf de door de consument aangegeven locatie uitvoert;

 3. Abonnementhouder: een consument die eigenaar is van een Kalkhoff fiets en die houder is van een Kalkhoff pechhulp-abonnement;

 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 5. Dag: kalenderdag;

 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of FietsNED in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. FietsNED: FietsNED B.V., een rechtspersoon die (door middel van inschakeling van AA-team) repatriëringsdiensten aan consumenten aanbiedt;

 9. Kalkhoff pechhulp-abonnement: een overeenkomst die recht geeft op repatriëring van een defecte Kalkhoff fiets;

 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen FietsNED en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor het leveren van repatriëringsdiensten in abonnementsvorm en/of digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

 1. Identiteit FietsNED

Statutaire naam: FietsNED B.V.

Vestigingsadres: Bredaseweg 108-A, 4902 NS Oosterhout, Nederland

Telefoonnummer: 088-1121123

E-mailadres: info@fietsned.nl

Website: www.fietsned.nl

KvK nummer: 20127506

BTW nummer: NL8169.97.482.B01

 

 1. Toepasselijkheid

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met elke overeenkomst die op afstand tussen FietsNED en de consument, d.w.z. de koper van een nieuwe Kalkhoff fiets, wordt afgesloten. De overeenkomst komt tot stand door middel van aanmelding van de consument op de Nederlandse website van Kalkhoff (https://www.kalkhoff-bikes.com/nl).

2.

De consument staat er voor in dat de gegevens die bij de in artikel III lid 1 genoemde aanmelding worden ingevuld, juist en volledig zijn. Mochten deze gevens gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigen, dan dient dit schriftelijk door de consument gecommuniceerd te worden. Indien FietsNED niet over juiste en volledige gegevens beschikt, vervalt iedere aanspraak van de desbetreffende Abonnementhouder op de in artikel IV lid 1 beschreven diensten.

3.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FietsNED voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij FietsNED zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5.

Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.

Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FietsNED zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

 1. Kalkhoff pechhulp-abonnement

1.

Het Kalkhoff pechhulp-abonnement geeft aan de desbetreffende houder in Nederland en Belgie het recht op kosteloze repatriëring van de fiets, in overeenstemming met het daaromtrent in artikel V hieronder bepaalde. Het recht op gratis repatriëring gaat 24 uur na het activeren van de pechhulp en blijft van kracht tot de datum gelegen één (1) jaar daarna. Het Kalkhoff pechhulp-abonnement is in de eerste 12 maanden na aankoop van de nieuwe Kalkhoff fiets gratis. Reparatie van de fiets valt uitdrukkelijk niet onder het pechhulp-abonnement en is voor eigen rekening van de Consument.

2.

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde 12-maands termijn zal aan de Consument door FietsNED een schriftelijke herinnering worden verstuurd. In deze herinnering zal de Consument er op worden gewezen dat het Kalkhoff pechhulp abonnement na het verstrijken van het eerste jaar zal doorlopen als een (maandelijks opzegbaar) betaald abonnement (EUR 35 per maand inclusief assurantiebelasting), tenzij de Consument tot opzegging van het Kalkhoff pechhulp-abonnement overgaat.

 

 1. Voorwaarden en beperkingen

1.

Houders van een Kalkhoff pechhulp-abonnement hebben per jaar recht op maximaal vier (4) maal kosteloze repatriëringen in Nederland en/of België (uitsluitend onderweg).

2.

Het Kalkhoff pechhulp-abonnement is fiets-gebonden en niet overdraagbaar op enige andere fiets.

3.

Het Kalkhoff pechhulp-abonnement biedt uitsluitend recht op kosteloze repatriëring van (elektrische) Kalkhoff fietsen (derhalve niet van fietsen van andere merken dan Kalkhoff, bijzondere fietsen, bromfietsen, snorfietsen, (elektrische) scooters, scootmobielen etc.).

4.

Repatriëringen worden uitsluitend verricht vanuit plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de repatriëringsbus, dit ter beoordeling door FietsNED, AA-team en/of de AA-team monteur.

5.

Pechhulp wordt 24 uur per dag gedurende 365 dagen per jaar verleend.

6.

De Abonnementhouder heeft recht op repatriëring van zichzelf en maximaal één medereiziger tot een maximum van 25 kilometer. De defecte fiets zal (naar keuze van de Abonnementhouder) worden vervoerd naar: (i) de meest nabij gelegen Kalkhoff-dealer; (ii) het startpunt van de fietstocht; of (iii) de eindbestemming van de fietstocht.

7.

Het is de verantwoordelijkheid van de Abonnementhouder om zich ervan te vergewissen dat alle (contact)gegevens die hij voorafgaand of gedurende de

 

 1. De overeenkomst, doorlopend abonnement, verlenging

1.

Indien de consument de aanmelding voor een Kalkhoff pechhulp-abonnement langs elektronische weg op de juiste wijze heeft voltooid, bevestigt FietsNED binnen één (1) uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanmelding voor het Kalkhoff pechhulp-abonnement, waarmee de overeenkomst tussen FietsNED en de consument definitief tot stand komt.

2.

Het Kalkhoff pechhulp-abonnement is een doorlopend abonnement en wordt automatisch verlengd, tenzij de abonnementhouder heeft aangegeven niet tot verlenging over te willen gaan.

3.

Het verschuldigde abonnementsgeld voor een Kalkhoff pechhulp-abonnement wordt (na het verstrijken van de eerste kosteloze periode van 12 maanden) steeds op jaarbasis geïncasseerd.

4.

Kalkhoff pechhulp-abonnementen kunnen na het verstrijken van het eerste jaar te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Vooruitbetaalde abonnementsgelden worden in dat geval door FietsNED terugbetaald, echter uitsluitend over volle kalendermaanden.

5.

Evenals opzeggingen dienen ook adreswijzigingen schriftelijk te worden doorgegeven aan FietsNED, afdeling Abonnementen, of via het contactformulier op de FietsNED-website (www.fietsned.nl).

 

 1. Herroepingsrecht

1.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot een Kalkhoff pechhulp-abonnement gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. FietsNED mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tussen FietsNED en de consument in overeenstemming met artikel VI tot stand komt.

2.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

 1. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.

Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (aangehecht als Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan FietsNED. Het modelformulier voor herroeping is op de website van Kalkhoff (https://www.kalkhoff-bikes.com/nl) down te loaden.

2.

Indien de consument een bedrag betaald heeft aan FietsNED, zal FietsNED dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de herroeping, terugbetalen.

 

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

1.

FietsNED kan het herroepingsrecht van de consument uitsluitend uitsluiten voor zover: (1) repatriëring op grond van een Kalkhoff pechhulp-abonnement binnen de bedenktijd met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument reeds heeft plaatsgevonden; en (2) de consument op voorhand heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra enige vorm van pechhulp door FietsNED op grond van een Kalkhoff pechhulp-abonnement heeft plaatsgevonden.

 

 1. Inroepen pechhulp

1.

Pechhulp kan uitsluitend door abonnementhouders worden ingeroepen via de Kalkhoff pechhulp-servicelijn (telefoonnummer: 088-1121727.

2.

Indien een abonnementhouder een hulp-aanvraag annuleert terwijl reeds een AA-team monteur is ingeschakeld, dan kunnen de reeds door FietsNED en/of de AA-team monteur gemaakte kosten tot een maximum van € 75,00 in rekening worden gebracht.

 

 1. Kosten

1.

Houders van een Kalkhoff pechhulp-abonnement betalen gedurende de eerste 12 maanden geen abonnementskosten.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door FietsNED geëxploiteerde website(s) en op alle diensten betreffende reparaties die via het internet door FietsNED aan consumenten worden aangeboden en geleverd. Het privacy statement van FietsNED is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van consumenten. Door middel van het privacy statement informeert FietsNED consumenten over de wijze waarop FietsNED persoonsgegevens verwerkt en welke rechten consumenten hebben. FietsNED behandelt de gegevens van consumenten vertrouwelijk en leeft de toepasselijke privacywetgeving na.

2.

FietsNED treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens en de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal FietsNED daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.

Als de consument gegevens aan FietsNED verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de consument een bestelling doet via de FietsNED website, registreert FietsNED die bestelling op naam. De gegevens van de consument worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de pechhulp diensten aan de consument te leveren. De consument geeft in dat kader bij voorbaat toestemming aan FietsNED om haar gegevens met Kalkhoff en AA-team te delen (uitsluitend om AA-team in staat te stellen de repatriëringsdiensten uit te voeren).

4.

Het bestand waarin de bestellingen van de consument zijn opgenomen, kan worden gebruikt om aan de consument persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij de consument bij het verstrekken van zijn gegevens of via de website van FietsNED aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses, tenzij de consument hiertegen bezwaar maakt door middel van een e-mail aan info@fietsned.nl.

 

 1. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod (d.w.z. welke zijn ingevoerd na het moment van aanmelding via www.fietsned.nl door de consument maar voor het moment van bevestiging door FietsNED), de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 1. Klachten

1.

Klachten kunnen worden voorgelegd aan FietsNED door middel van een e-mail aan info@fietsned.nl onder vermelding van “Klacht inzake Kalkfhoff pechhulp-abonnement”.

2.

Indien de consument niet tevreden is met de afhandeling van een klacht door FietsNED, dan kan deze klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering van overeenkomsten door FietsNED is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.

2.

Alle geschillen tussen FietsNED en de consument zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: FietsNED B.V.

Bredaseweg 108-A

4902 NS Oosterhout

Nederland

 

Of per e-mail aan: info@fietsned.nl

 

 • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de via https://www.kalkhoff-bikes.com/nl bestelde Kalkhoff pechhulp-abonnement herroep.

 

 • Het Kalkhoff pechhulp-abonnement is elektronisch aangevraagd op ___________________ en door FietsNED bevestigd op ______________________

 

 • Naam consument:

 

 • Adres consument:

 

 • Handtekening consument:

 

 

 

 

 

 

______________________________

Naam:

Datum:

Plaats: